Skip to content

Manali Melnikov II, 2013

Acrylic on vintage textile, 160 × 116 cm

Manali Melnikov II