Skip to content

Manali Melnikov I, 2013

Acrylic on vintage textile, 116.5 × 160.5 cm

Manali Melnikov I