Manali Melnikov I 2013 low

 

Manali Melnikov I, 2013
Acrylic on vintage text ile, 116.5 x 160.5 cm

 

Manali Melnikov II 2013 low

 

Manali Melnikov II, 2013

Acrylic on vintage textile, 116.5 x 160.5 cm