GC001

GC001, 2016
Acrylic on vintage textile , 75.5 x 239 cm

 

GC002

GC002, 2016
Acrylic on vintage textile , 75.5 x 239 cm

 

GC003

GC003, 2016
Acrylic on vintage textile , 75.5 x 239 cm

 

GC004

GC004, 2016
Acrylic on vintage textile , 75.5 x 239 cm